SQL Server Grouped Concatenation Quirky Update

Merhaba arkadaşlar;

Bu yazım’da sizlere sql server query ile, cursor kullanıp yürüyen bakiye oluşturmayı, oluşturulan yürüyen bakiyedeki satır satır oluşan belgeleri grouped concatenation ile birleştirmeyi göstermeye çalışacağım.

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz belgeleri, aşağıdaki şekle dönüştürmeye yarayan kodlarımı sizlerle paylaşıp yazdığım kodları anlatmaya çalışacağım.

Şimdi yürüyen bakiye oluşturmak elbette önemli, Fakat burada yapmak istediğim şeyi sizlere şöyle özetleyeyim.

Bir Mamulün reçetesinde bir hammadde tanımlı ve söz konusu mamul satıldıkça hammaddelerin tüketilmesi gerekiyor.

Satıldıkça tüketilen ham maddeler sonucunda her günün sonunda bir bakiye oluşması gerekmekte.

Bir ham madde için reçete bazında yapılan tüketimlerin gün sonunda bir bakiye oluşmasını sağlamamız gerekiyor.

Bir stok yollayıp o stok’un yürüyen bakiyesini hesaplayan proc aşağıdaki gibidir.

Aşağıdaki cursor’e dikkat ederseniz, cursor kısmı tam olarak can alıcı noktadır.

ALTER PROC [dbo].[SSP_VOI_3_YURUYENBAKIYE]

Yürüyen bakiye ssp sini tetikleyen ssp ise şu şekildedir.

ALTER PROC [dbo].[SSP_VOI_4_BAKIYELERIYURUT]

Ekranda gördüğünüz görüntüyü oluşturabilmek için;

DROP TABLE #T

Dinamik tablo (değişken) dolduran kod blok’unu inceleyebilirsiniz.

Burada amaç günlük oluşan ham madde bakiyelerinin hangi belgeler(satışlar) sonucunda oluştuğunun raporlanmasını sağlamak.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store