Mikro Entegrasyonu yaparken arayıp bulmak için uğraşmayın.

CARI HESAP HAREKETLERI Tablosundaki tip ayrımının karşılıkları aşağıdaki gibidir.

0:Alış Faturası

1:Tahsilat Makbuzu

2:Kasa Tahsilat Fişi

3:Senet Giriş Bordrosu

4:Çek Giriş Bordrosu

5:Portföydeki Çek Karşılığı Nakit Kasa Tahsilat Makbuzu

6:Portföydeki Senet Karşılığı Nakit Tahsilat Makbuzu

7:Bankadan Kasaya Nakit Çekme Makbuzu

8:Kasadan Bankaya Nakit Yatırma Makbuzu

9:Kredi Virman Fişi

10:Kredi Kabul Fişi

11:Takas Çek Çıkış Bordrosu

12:Takas Çek Karşılıksız İade Bordrosu

13:Takas Çek İade Bordrosu

14:Takas Çek Ödeme Bordrosu

15:Tahsile Senet Çıkış Bordrosu

16:Tahsilden Protestolu Portföye Senet İade Bordrosu

17:Tahsil Senet İade Bordrosu

18:Tahsildeki Senet Ödeme Bordrosu

19:Teminata Çek Çıkış Bordrosu

20:Teminat Çek Karşılıksız…

Haktan Akdağ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store